Anasayfa   

İletişim

vergisozluk.com

MEVLÜT FİKİRLİ

   
   

   

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

   
           
 

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 

Tadilat

Tahsilat ve ödemelerde ciro ve beyaz cirolu çeklerin kullanımı 

Tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu

Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu (Yürürlük : 01.01.2016)

Taksitli Satışlar

Talih Oyunları Salonlarından Elde Edilen Kazançlarda Verilendirme ve KDV

Tam Mükellef Kurumlarından Elde Edilen Kar Payları

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinde Kazanç İstisnası

Tarım Ürünleri Elektronik Ürün Senetleri(ELÜS) Alım Satımında Belge Düzeni

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde KDV

Tarımsal destekleme ödemelerinde kazanç istisnası

Tarifeli İşlerde Bedelin Biletle Tahsil Edildiği Haller

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslimi(Mal ve hakların)

Tasfiye

Taşımacılık İstisnası

Taşımacılıkta Belge Düzeni (Bedeli Kredi Kartı Kullanılmak Suretiyle Ödenen)

Taşımacılıkta Belge Düzeni (Şehirler Arasında Karayoluyla Yapılan)

Taşımacılıkta Belge Düzeni ( Özel Kartlar Kullanılarak Yapılan Şehir İçi )

Taşınmazların (Kurumların Aktifindeki) Satışından Doğan Kazançlarda İstisna

Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimleri ile Bu Taşınmazların Kurum Tarafından Devir ve Teslimlerinde KDV

Taşıt Kimlik Birimi

Taşıt Satışlarında KDV

Tazminat ve Yardımlarda Gelir Vergisi İstisnası

Tebliğ

Tek Primli Yıllık Gelir Sigortalarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan İstisna

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyette Bulunan Girişimcilerin Kazançlarında KDV

Telefon Kartı ve Jeton Teslimlerinde KDV

Temizlik,Çevre ve Bakım Hizmetlerinde KDV

Terkin

Teşvik amacıyla verilen İkramiye ve Mükafatlarda Gelir Vergisi İstisnası

      - Uçuş tazminatlarının vergilendirilmesinde istisna uygulaması

Ticari Kazanç

Ticari Kazançta Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler

Ticari Kazançtan İndirilecek Giderler

Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonunu Gerçekleştirenlere Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV

Triptik Karne Bedellerinde KDV

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı

Turizm Organizasyonlarınca Düzenlenen Turlara Ait Vasıtalarda Bulunması Gereken Belge Düzeni

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma Hizmetlerinde KDV

Turistik Rehberlerin Vergilendirilmesi

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile İlgili KDV Uygulaması

Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeylerine yapılan ücret ödmeleri

Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)

Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar ( Yolcu Beraberi Eşya Teslimi)

Türkiye'de İkametğahı,İşyeri,Kanuni ve İşMerkezi Bulunmayanların Taşımacılık İşlemlerine İlişkin Alımlarda KDV 

Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimlerde Komisyonlar Dolayısıyla Yüklenilen KDV

Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Türev Ürünlerinden Elde Edilen Kurum Kazançlarının Tespiti

Tütün Ürünü İçin Avans Olarak Yapılan Ödemelerde(Üreticiden Satın Alınan) Gelir Vergisi Tevkifatı Oranı

Tütün Mamulü Teslimlerinde KDV

TEVKiFAT UYGULAMASI

Tevkifat İşlemlerinde Vergi Kesenlerin Sorumluluğu

1-Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu'na GÖRE

Tevkifat (Gelir Vergisi Kanunu'na GÖRE) 

Tevkifat(Kurumlar Vergisi Kanunu'na  GÖRE)

Tevkifat(Dar mükellefiyette)

Tevkifat (Serbest Bölgelerde)

Tevkifat ( Menkul Kıymet ve Sermaye Piyasası Araçlarında )

Tevkifat(Bakanlar Kurulunca Belirlenecek Ülkelerde Yerleşik Olan veya Faaliyette Bulunan Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde)

Tevkifat(Mevduat faizleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığında ödenen kar payları ve repo gelirleri üzerinden)

Tevkifat (GV Kanunun Geçici 67 inci Maddesine İlişkin Karar)

Tevkifat(Vakıf ve Dernekler Tarafından Elde Edilen Kira Gelirlerinde)

Tevkifatta (vergi Tevkifatında) Uyulacak Haller

Tevkifat(Vergi Tevkifatının Ödeme Süresi)

Tevkifat(Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Her Türlü Teknik Cihazların İmalat ve İthalatında)

Tevkifat ( Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Ücret Ödemelerinde)

Tevkifat ( Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başk.Mükellefi Bankalarda)

TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN MAHSUBU

       - Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Gelir Vergisinden Mahsup ve İadesi

       - Tevkifat Yoluyla Kesilen Vergilerin Kurumlar Vergisinden Mahsubu

2- Katma Değer vergisi Kanunu'na Göre

Tevkifat Uygulaması ( KDV Tevkifatına İlişkin Usul ve Esaslar)

Tevkifat Uygulaması ( KDV Tevkifatında İade Uygulaması)

Tevkifat (Akaryakıt Teslimlerinde)

Tevkifat Uygulaması ( Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Teslimlerinde)

Tevkifat(Özel Güvenlik Hizmetlerinde)

Tevkifat(Yapım İşleri ve Diğer Hizmetlerde)

Tevkifat Uygulaması (KDV’den İstisna Edilen İşlerin Alt Yüklenicilere Devredilmesi Halinde)

Turizm Katılım Payı Beyannamesi

 

 

 

 K.İhsaniyeMah.Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok Kat:4/410 Selçuklu/KONYA

Tüm Hakları Saklıdır

bilgi@vergisozluk.com
Yasal uyarı